Odprto pismo slovenskih filmskih strokovnih društev ob domnevnih nepravilnostih pri dodeljevanju sredstev za sofinanciranje filmov slovenskega filmskega centra

Strokovna društva s področja filmskega in AV ustvarjanja izražamo veliko zaskrbljenost zaradi napačnega, neresničnega in tendencioznega načina posredovanja informacij javnosti, s katerimi nekateri slovenski mediji »razkrivajo« senzacionalistične domneve o nepravilnostih pri dodeljevanju sredstev za sofinanciranje filmov Slovenskega filmskega centra (v nadaljevanju SFC). Če je zaskrbljujoča nekritičnost uglednih medijev, pa je najmanj nedopusten način, kako pri domnevnem razkrivanju nepravilnosti sodeluje Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju MzK) oz. nekaj njegovih uradnikov.

Strokovna društva s področja filmskega in AV ustvarjanja vsa tovrstna namigovanja o nepravilnostih in nezakonitosti ostro zavračamo in opozarjamo na legitimnost in legalnost odločitev direktorja SFC v vseh zadevah, v katerih se mu očitajo nezakonitosti. Vsi postopki izbora projektov in dodeljevanja javnih sredstev so imeli vedno in v celoti pravno podlago v Zakonu o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (v nadaljevanju ZSFCJA),http://www.film-center.si/media/cms/attachments/2015/01/12/ZSFCJA_1.pdf, natančneje, v njegovem 11. členu ter v Pravilniku o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb (v nadaljevanju Pravilnik), natančneje, v 53. členu pravilnika http://www.film-center.si/media/cms/attachments/2015/01/12/pravilnik_merila.pdf, katerega pravila niso bila nikoli kršena.

Strokovno-programska komisija (v nadaljevanju SPK) je posvetovalno telo direktorja SFC, direktor pa je pooblaščen za odločanje o izboru, za usklajevanje finančnih parametrov, izdajo odločb in sklepanje pogodb. Mnenje SPK ni zavezujoče, kar po analogiji potrjuje tudi samo MzK, saj je zgolj nekaj mesecev pred to umetno ustvarjeno afero na enak način zavrnilo očitke o nespoštovanju odločitev SPK na MzK, o čemer so poročali tudi mediji (http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/strokovne-komisije-so-posvetovalna-telesa-o-visini-financiranja-odloci-minister/387029 ali http://www.delo.si/kultura/razno/kulturno-ministrstvo-mnenje-strokovne-komisije-ni-zavezujoce.html ).

Usklajevanje finančnih okvirjev sofinanciranja filmov je ustaljen postopek, ki ima pravno podlago tako v ZSFCJA kot tudi v zgoraj navedenem pravilniku. Znesek usklajevanja je lahko enak ali višji od zneska, ki ga je predlagala SPK, nikakor in v nobenem primeru pa ne more in niti ni presegal zneska, za katerega je zaprosil producent. Ob tem je treba poudariti tudi, da producenti lahko SFC zaprošajo za sofinanciranje filmov največ do višine 50% oziroma 80% celotnega zneska. V to sofinanciranje je vključena tudi tehnična pomoč FS Viba film. Preostala sredstva morajo producenti pridobiti iz različnih, večinoma mednarodnih virov.

Nadalje je treba poudariti, da postopek notranjega nadzora nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela SFC, v katerem MzK preverja domnevne nepravilnosti, še ni zaključen, vsa namigovanja o napačnem dodeljevanju sredstev pa temeljijo zgolj na dokumentu MzK, domnevnem poročilu. Ta dokument nima ne »glave« MzK niti opravilne številke in je brez navedbe imen uradnikov, ki so ga pripravili ter brez podpisov pooblaščenih oseb MzK, kar je povsem v nasprotju z Zakonom o upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP).  MzK torej s takim »neuradnim« dokumentom samo krši zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji, obenem pa dokument zbuja sum o poštenosti namenov uradne osebe ali oseb, ki so dokument v takšni obliki dale v javnost.

Enako velja tudi za način razkritja te »afere«, katere edini namen je očitno in samo diskreditacija direktorja SFC Jožka Rutarja, ki ga je Svet SFC predlagal Vladi Republike Slovenije v potrditev za nov petletni mandat na mestu direktorja SFC.

Ne nameravamo se spuščati v podrobnosti povsem zgrešenih, kontradiktornih in zlonamernih navedb − ki jih je omenjeno delno poročilo MzK polno − moramo pa  opozoriti na povsem nesprejemljivo prakso nepodpisanih uradnikov MzK sodelujočih pri izvedbi notranjega nadzora in vzporednem politično-medijskem linču. Znova poudarjamo, da je SFC v svojem odzivu na (nepodpisano!) delno poročilo vse navedbe o kršitvah argumentirano zavrnil, saj je bilo njegovo delovanje v celoti zakonito.

Po izredno težavnem obdobju, ki ga je SFC preživotaril s približno polovico manj sredstev, namenjenih za sofinanciranje filmskih projektov in programov (od leta 2011 do vključno leta 2016, so se javna sredstva SFC znižala s približno 8,5 mio EUR na manj kot 4,5 mio EUR, kar predstavlja skoraj 50%-no znižanje sredstev – druge veje kulturnega ustvarjanja so  doživele pol manjše znižanje), smo ob finančni diskriminaciji priča nedopustnemu uradniškemu šikaniranju.

Strokovna društva s področja filmskega in AV ustvarjanja smo vselej tvorno in zavzeto sodelovala pri sistemskih izboljšavah. S strokovno utemeljenimi in premišljenimi korekcijami Zakona o SFC smo v dejavnosti končno uveljavili bistveno stabilnejše pogoje dela. Izkazalo se je, da je avtonomnost SFC pomembna in učinkovita pridobitev, ki jo znamo ceniti. Avtonomnost SFC pa vključuje tudi upoštevanje odločitev Sveta SFC, zato  pričakujemo da jih bosta spoštovala in upoštevala tako minister za kulturo, gospod Anton Peršak, kakor tudi Vlada Republike Slovenije, ki bo podprla gospoda Jožka Rutarja kot direktorja SFC za novi petletni mandat. Vsekakor pa pričakujemo, da bo minister osebno preveril sporne postopke, s katerimi poskušajo neimenovani uradniki preprečiti imenovanje edinega prijavljenega kandidata na razpisu. Po uspešnem mandatu Jožka Rutarja si nihče ne želi nestabilnih vedejevskih razmer!

Namesto kadrovskih manipulacij si želimo, da bi MzK s filmsko stroko sodelovalo vsebinsko in konstruktivno, da bi končno politično premaknilo novelo zakona o SFC in slovensko filmsko dejavnost sinhroniziralo z evropskimi produkcijskimi praksami.  Mehanizmi so znani, uporabljajo jih vse sosednje države, slovenska kulturna politika pa svoje neuspehe skriva v predalih in namesto tega raje s prstom kaže krivca, ki ni ničesar kriv.

Od ministra za kulturo gospoda Antona Peršaka pričakujemo, da se bo osebno izrekel o obtožbah, ki brez imen odtekajo z ministrstva in prevzel objektivno odgovornost za morebitno neimenovanje gospoda Jožka Rutarja.

Hkrati pa slovensko vlado pozivamo, da omogoči realizacijo ciljev in ukrepov, sprejetih v Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, ki se nanašajo na film in avdiovizualno dejavnost.

Ljubljana, 23. 6. 2016

DRUŠTVO SLOVENSKIH REŽISERJEV (DSR)
Klemen Dvornik, predsednik

DRUŠTVO SLOVENSKEGA ANIMIRANEGA FILMA (DSAF)
Matija Šturm, predsednik

DRUŠTVO POSTPRODUKCIJSKIH USTVARJALCEV (DPPU)
Julij Zornik, predsednik

DRUŠTVO FPS – FILMSKI PRODUCENTI SLOVENIJE (DFPS)
Danijel Hočevar, predsednik

DRUŠTVO SLOVENSKIH PRODUCENTOV (DSP)
Miha Černec, predsednik

S.K.O.M. – ZDRUŽENJE SLOVENSKIH SCENOGRAFOV, KOSTUMOGRAFOV IN OBLIKOVALCEV MASKE
Alenka Nahtigal, predsednica

ZDRUŽENJE FILMSKIH SNEMALCEV SLOVENIJE – ASSOCIAZIONE SLOVENIA DI AUTORI DELLA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA (ZFS)
Jurij Černec, predsednik

Comments are closed.