Statut društva

DPPU – Statut – 03/04/2019

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11-UPB2) in 80. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št 96/02) je občni zbor Društva postprodukcijskih ustvarjalcev dne 03.04.2019 sprejel

STATUT DRUŠTVA POSTPRODUKCIJSKIH USTVARJALCEV

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Društvo postprodukcijskih ustvarjalcev (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje, v katerega se povezujejo ustvarjalci filmske in televizijske postprodukcije, da uresničujejo svoje skupne stanovske, družbene, kulturne in narodne interese, z zavestim delovanjem v prid razvoja kinematografije in avdiovizualne kulture.
2. člen
Ta statut določa: ime in sedež društva, namen in naloge društva, način včlanjevanja in prenehanje članstva, način upravljanja društva, pravice in dolžnosti članov, zastopanje društva, financiranje društva in način opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi, način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta, zagotavljanje javnosti dela društva, način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.
3. člen
Ime društva je Društvo postprodukcijskih ustvarjalcev. Kratica naziva društva je DPPU. Sedež društva je v Ljubljani, na naslovu sedeža Kersnikova ulica 12.
4. člen
Društvo ima svoj logotip in žig. Logotip društva vsebuje stilizirane začetnice imena društva – DPPU. Žig ima na obodu napis imena društva, v sredini pa je logotip društva.
5. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.
6. Člen
Društvo združuje ustvarjalce in izvajalce sledečih poklicev: montažer slike in zvoka, asistent montažerja, mešalec slike, snemalec zvoka, asistent snemalca zvoka, mikroman, montažer zvoka, asistent montažerja zvoka, mešalec zvoka in oblikovalec zvoka, asistent snemalca slike, DIT, kolorist, animator, compositor, producent digitalne postprodukcije, nadzornik postprodukcije.
7. Člen
Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami in posamezniki, ki delujejo na področju kulture, s poudarkom na filmu in televiziji, ter prispevajo k razvoju teh in sorodnih dejavnosti.

II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

8. člen
(1) Osnovni namen društva je vzpodbujati k samostojnemu, svobodnemu in ustvarjalnemu delovanju članov v ugodnih pogojih, razvijati odgovoren odnos članov do vseh poklicev, ki jih društvo združuje ter vzpodbujati poglobljeno spoznavanje dela le-teh.
(2) Društvo:
 se na vse zakonite načine, v skladu z vsemi veljavnimi zakoni zavzema za ustvarjalno svobodo ter čim boljši položaj avdiovizualnega sektorja,
 poskuša zagotoviti čim boljše pogoje ustvarjalnega dela postprodukcijskih ustvarjalcev in v tem pogledu v delovanju med svojim članstvom vzpostaviti enotnost, ter v njihovem imenu osnovati, uveljaviti in zagotoviti standardne minimalne pogoje,
 posreduje mnenja in stališča o predlogu nacionalnega kulturnega programa ali o programih s področja kinematografije, medijev in televizije, ki so predlagani za financiranje iz javnih sredstev,
 podaja mnenja in predloge k sestavljanju in spreminjanju zakonov, predpisov, načrtov za področje samozaposlenih v kulturi, področje kinematografije, televizije in produkcije, distribucije ter projekcije avdiovizualnih del,
 skrbi za prepoznavanje tako deficitarnih kot tudi novih samostojnih specialziranih poklicev na področju kulture,
 skrbi za dvig strokovne ravni svojih članov, ter se zavzema za spoštovanje moralnih načel pri delovanju društva in njenih članov,
 se zavezuje sprejeti in objaviti etična pravila stroke, ter opogumiti svoje člane k njihovem spoštovanju,
 sodeluje s strokovnjaki, organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem postprodukcije,
 lahko predlaga kandidate za državne nagrade s področja kulture,
 razvija kulturno dejavnost s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturno vzgojo in izobraževanje,
 skrbi za uveljavljanje filmske umetnosti ter del,
 sodeluje pri aktivnostih na kulturnem področju (založništvo, knjižničarstvo, tisk in drugi mediji, filmska in gledališka dejavnost, umetniške nagrade, članstvo v strokovnih komisijah, ter žirijah in podobno) v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

9. Člen
(1) Društvo opravlja nepridobitne in pridobitne dejavnosti.
(2) Namen in cilje iz 8. člena uresničuje društvo z izvajanjem glavne in vseh dodatnih zapisanih nepridobitnih dejavnosti:
 organiziranje strokovnih izobraževanj članov v obliki seminarjev in tečajev,
 organiziranje javnih predstavitev dejavnosti društva v obliki strokovnih srečanj, projekcij,
retrospektiv, javnih prireditev in simpozijev,
 izdajanje strokovne literature, publikacij in tiskanih nosilcev zvoka in slike,
 sodelovanje s sorodnimi društvi in ustanovami,
 sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi ustanovami in zavodi pri izdelavi vzgojno izobraževalnih programov,
 sodelovanje z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami,
 opozarjanje javnost na odnos do slovenskega filma in televizijske produkcije, ter se zavzema za ustrezno vrednotenje slovenskega filma in televizije v javnem življenju ter državnih ustanovah,
 vzpodbujanje članov k ustvarjalnemu in kritičnemu odnosu na področju filma in televizije,
(3) Za doseganje namenov in ciljev iz 8. člena lahko društvo skladno s predpisi opravlja tudi naslednje pridobitne dejavnosti, v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08):
 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 56.104 Začasni gostinski obrati
 58.110 Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo
 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
 58.190 Drugo založništvo
 58.290 Drugo izdajanje programja
 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
 59.140 Kinematografska dejavnost
 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 90.030 Umetniško ustvarjanje
 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 94.120 Dejavnost strokovnih združenj

III. ČLANSTVO

10. Člen
(1) Članstvo v društvu je prostovoljno.
(2) Član društva lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki se poklicno ukvarja s postprodukcijo. Poleg aktivnih članov, se v društvo lahko vključijo tudi pridruženi člani in člani – študentje; društvo pa lahko imenuje tudi častne člane.
 Aktivni član
je lahko tisti ustvarjalec v postprodukciji, katerega dosežki zadostujejo in ustrezajo sledečim pogojem za članstvo:
3 leta delovnih izkušenj na področju filmske post-produkcije, katere mora dokazati z vlogi priloženim zapisom filmografije in drugimi dokazili (ustvarjalec je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri MK, ogledne kopije filmov, recenzije, fotokopija,diplome, nagrade,..).
 Pridruženi član
je lahko vsak posameznik, ki deluje v polju filmske postprodukcije ali na nekem sorodnem filmskem področju, vendar pa ne zadostuje in ustreza pogojem za polno, aktivno članstvo v DPPU. Pridruženi člani imajo vse enake pravice kot aktivni člani, brez volilne pravice in pravice uporabe članstva v DPPU pri svojem delu
 Član – Študent
je lahko posameznik, ki aktivno sodeluje v izobraževalnem programu s sorodnim predmetnikom, ter izkazuje interes za delovanje v filmski postprodukciji. Pristopna vloga mora vsebovati dokazila o sodelovanju v izobraževalnem programu, članstvo študenta pa se obnavlja na letni ravni – glede na študentski status in sodelovanje v izobraževalnih programih.
 Častni član
Naziv častnega člana se lahko podeli članu društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva, za očiten doprinos k ugledu poklicev in post-produkcijskega sektorja nasploh ali kot priznanje izjemnega ustvarjalnega dosežka. Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, iz istih razlogov. Za predlog dodelitve častnega naziva, posredovan občnemu zboru, je potrebna dvotretjinska (2/3) večina glasov prisotnih članov na seji upravnega odbora.

11. člen
Kandidat za člana (aktivnega, pridruženega ali člana – študenta) društva mora upravnemu odboru predložiti podpisano pisno vlogo, v kateri se zaveže, da sprejema in da bo deloval v skladu s statutom društva. K vlogi kandidat obvezno priloži ogledno kopijo svojih del na primernem nosilcu. Kandidat priloži tudi druga dokazila, ki dokazujejo ustreznost za sprejem (recenzije, reference, fotokopija diplome, filmografija, spisek nagrad …).

12. člen
Za potrditev odločitve o sprejemu člana je potrebna večina glasov navzočih članov upravnega odbora. Če v katerem koli od navedenih pogojev iz drugega odstavka 10. člena kandidat po oceni članov upravnega odbora odstopa od zahtevanih pogojev, lahko upravni odbor prijavo zavrne.

13. člen
Prošnjo za sprejem mora društvo rešiti in svoj sklep sporočiti kandidatu najkasneje v 1 mesecu po prejemu prošnje. Upravni odbor obvesti o svoji odločitvi kandidata pisno, članstvo društva pa na članskih sestankih ali na občnih zborih.

14. člen
Kandidat, katerega prošnja za sprejem je bila zavrnjena, ima pravico pritožbe na občni zbor društva.

15. člen
Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če je tako izbrani posameznik v času podelitve naziva aktiven ustvarjalec na polju postprodukcije, s tem nazivom postane tudi član društva in uživa vse privilegije članstva v društvu, vključno s pravico do glasovanja in s pravico do prevzema funkcije v društvu v skladu s statutom. Častni član ne plačujejo članarine.

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

16. člen
(1) Pravice aktivnih članov so:
 da volijo in so izvoljeni v organe društva (vsak aktivni član ima en (1) glas)
 da sodelujejo pri delu in odločajo v organih društva,
 da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 da sodelujejo pri izdelavi programa društva in so seznanjeni s poslovanjem društva, ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
 da prejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe.
(2) Pravice vseh pridruženih članov so:
 enake pravicam aktivnih članov, brez volilne pravice in pravice uporabe članstva v DPPU pri svojem delu
(3) Pravice članov študentov so:
 Enake pravicam pridruženih članov, le da imajo člani študentje nižjo članarino
(4) Pravice častnih članov so
 opredeljene v 15. členu 3. Točke statuta DPPU.

17. člen
Dolžnosti članov DPPU so:
 da spoštujejo statut, druge akte ter sklepe organov društva,
 da sooblikujejo in uresničujejo cilje in naloge društva,
 da ob izvolitvi delujejo v organih društva,
 da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 da redno plačujejo članarino,
 da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 da predlagajo nagrade in priznanja katerega koli organa društva,
 da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane društva,
 da varujejo ugled društva.

V. PRENEHANJE ČLANSTVA

18. člen
Članstvo v društvu preneha:
 s prostovoljnim izstopom,
 s črtanjem,
 z izključitvijo na podlagi odločitve častnega razsodišča,
 s smrtjo.
(1) Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
(2) Člana iz članstva črta upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.
(3) O izključitvi člana iz društva odloča častno razsodišče s sklepom, potrdi pa ga občni zbor.

VI. ORGANI DRUŠTVA

19. člen
Organi društva so:
 občni zbor,
 upravni odbor,
 nadzorni svet in
 častno razsodišče.

VII. OBČNI ZBOR

20. člen
Najvišji organ društva je občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

21. člen
(1) Občni zbor:
 sklepa o dnevnem redu,
 sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge pomembnejše akte društva,
 voli in razrešuje mandatarja za predsednika upravnega odbora, tri člane nadzornega sveta, tri člane častnega razsodišča in dva nadomestna člana častnega razsodišča,
 voli tajnika društva, ki opravlja administratine naloge in piše zapisnike
 ustanavlja in ukinja odbore in sklade za reševanje posebnih nalog,
 odloča o članstvu društva v ustreznih organizacijah, o izstopanju iz njih ter o delitvi lastnih pristojnosti in zadolžitev znotraj njih, daje smernice za delo društva ter sprejema program dela društva,
 potrdi načrt dela, dokončno potrdi zaključni račun in finančni načrt,
 odloča o pritožbah zavrnjenih kandidatov za člane, ter dokončno potrdi ali zavrne odločitev častnega razsodišča o izključitvi člana,
 odloča o predlagani višini članarine,
 odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega sveta in častnega razsodišča,
 imenuje častne člane društva,
 odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,
 sklepa o prenehanju delovanja društva.
(2) Posamezni predlogi za razpravo morajo biti občnemu zboru v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.

22. člen
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je sklican.

23. člen
O sklicu občnega zbora s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. Vabilo mora vsebovati predloženi dnevni red, dan in uro, ter kraj zbora.

24. člen
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj petina članov, ki imajo volilno pravico.

25. člen
(1) Volitve društvenih organov so javne.
(2) Glasovanje je javno.
(3) Občni zbor sklepa z navadno večino navzočih članov, ki imajo volilno pravico. Ob enakem številu glasov za in proti je predlog odklonjen.
(4) Za sprejem statuta ali njihovih sprememb ali dopolnitev je potrebna dvotretjinska večina glasov navzočih članov, ki imajo volilno pravico.

26. člen
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik, zapisnikar in dva overovitelja.

VII. UPRAVNI ODBOR

27. člen
(1) Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
(2) Upravni odbor ima tri člane. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik ter tajnik. Predsednik društva je član in predsednik upravnega odbora. V novem upravnem odboru mora biti najmanj tretjina novih članov. Mandat članov upravnega odbora traja dve leti. Upravni odbor se konstituira na svoji prvi seji, ki jo skliče predsednik. Na tej seji člani upravnega odbora iz svojih vrst izvolijo podpredsednika upravnega odbora.
(3) Upravni odbor opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru.

28. člen
Upravni odbor:
 skrbi za uresničevanje programa društva,
 predstavlja društvo pred javnostjo in vodi društveno politiko v skladu s statutom in smernicami občnega zbora,
 pripravlja predloge aktov društva,
 sklicuje občni zbor društva,
 vodi posle, ki zadevajo evidenco članov,
 predlaga občnemu zboru program dela in predstavi finančni načrt ter zaključni račun,
 predlaga nadzornemu svetu finančni načrt in zaključni račun,
 skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 upravlja s premoženjem društva,
 voli in razrešuje podpredsednika,
 potrjuje sprejem novih članov,
 predlaga občnemu zboru ustanavljanje skladov in filmskih nagrad,
 pripravlja poročila za javnost,
 podaja predloge za dodelitev naziva častnega člana,
 predlaga občnemu zboru višino članarine,
 delegira člane društva v žirije, na posvetovanja, na slovesna in delovna zasedanja, festivale, simpozije in v uradne delegacije ter odbore in druge organe institucij,
 ustanavlja in ukinja komisije društva, določa naloge in število njihovih članov, ter imenuje predsednika komisij,
 določa poslovanje društvene administracije,
 sklicuje posvetovalne sestanke članstva,
 uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor.

29. člen
(1) Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj dvakrat letno. Upravni odbor ima praviloma redne seje, po potrebi pa tudi korespondenčne seje.
(2) Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva. Predsednik sklicuje seje na lastno pobudo ali na zahtevo ene tretjine članov upravnega odbora, nadzornega sveta ali društvenih komisij.

30. člen
Vabila za sejo upravnega odbora morajo člani odbora prejeti praviloma najmanj pet dni pred sejo. Vabilu mora biti priložen predlog dnevnega reda in ustrezno gradivo. O seji upravnega odbora so po elektronski pošti obveščeni vsi člani društva.

31. člen
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

VIII. PREDSEDNIK DRUŠTVA

32. člen
(1) Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva.
(2) Predsednika društva voli občni zbor društva za obdobje dveh let.
(3) Predsednik društva:
 upravlja društvo,
 skrbi, da je poslovanje društva v skladu z zakonom o društvih in drugimi predpisi, z njegovim statutom in drugimi splošnimi akti,
 predstavlja in zastopa društvo pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami,
 predlaga dnevni red občnega zbora in sej upravnega odbora,
 podpisuje listine, ki jih sprejme občni zbor,
 podpisuje v imenu društva pogodbe, dogovore in sporazume, h katerim pristopa društvo,
 sklicuje seje upravnega odbora in občni zbor društva,
 podpisuje vse akte društva,
 predstavlja in zastopa društvo v premoženjskih in pravnih zadevah.

33. člen
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom RS. Predsednik društva za svoje delo odgovarja občnemu zboru in upravnemu odboru društva.

IX. KOMISIJE

34. člen
(1) Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije.
(2) Komisije so odgovorne upravnemu odboru, o svojem delu pa poročajo na članskih sestankih in na občnem zboru. Komisije poslujejo po svojih pravilnikih, ki jih potrdi upravni odbor.
(3) Naloge, število članov in predsednike komisij določi upravni odbor. Kadar se na seji upravnega odbora obravnavajo vprašanja s področja posameznih komisij, se na sejo vabijo vodje dotičnih komisij.

XI. NADZORNI SVET

35. člen
(1) Nadzorni svet je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Mandatna doba članov nadzornega sveta je dve leti.
(2) Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika. Nadzorni svet je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne slepe sprejema z večino prisotnih.
(3) Člani nadzornega sveta ne morejo biti obenem člani upravnega odbora, lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, na katere so vedno vabljeni, ne morejo pa odločati.

36. člen
(1) Nadzorni svet spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Nadzorni svet enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
(2) Nadzorni svet potrdi zaključni račun in finančni načrt.

XII. ČASTNO RAZSODIŠČE

37. člen
Častno razsodišče ima tri člane, ki jih za dobo dveh let izvoli občni zbor. Poleg njih občni zbor izvoli tudi dva nadomestna člana. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Častno razsodišče se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno občnemu zboru.

38. člen
(1) Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.
(2) Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so naslednje:
 kršitve določb statuta,
 nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 neizvrševanje sklepov organov društva,
 dejanja, ki kakor koli škodujejo ugledu društva.

39. člen
(1) Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče častno razsodišče, so:
 opomin,
 javni opomin,
 suspenz,
 izključitev.
(2) Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ.

XIII. PREKINITEV MANDATA

40. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora, nadzornega sveta, častnega razsodišča in komisij preneha, če se član odpove članstvu v teh organih, ga odpokliče občni zbor, izstopi, je črtan ali izključen iz društva.
(2) V primeru prenehanja mandata člana upravnega odbora, nadzornega sveta ali častnega razsodišča mora o novem članu teh organov odločiti občni zbor; o ostalih odloča upravni odbor.
(3) Če mandat preneha predsedniku društva, prevzame vodenje upravnega odbora in društva podpredsednik, ki mora najkasneje v roku dveh mesecev organizirati občni zbor

XIV. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

41. člen
Viri dohodkov so:
 članarina, ki jo določi občni zbor,
 sredstva, pridobljena z organizacijo prireditev in izobraževalnih oblik,
 dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
 sredstva pridobljena s kandidiranjem na javnih natečajih in razpisih,
 sredstva pridobljena od državnih organov, institucij in lokalnih skupnosti,
 darila in prispevki posameznikov, organizacij, donatorjev in sponzorjev,
 dohodki iz pridobitne dejavnosti,
 drugi prihodki.

42. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Finančni načrt in zaključni račun sprejme občni zbor društva na predlog upravnega odbora in po poročilu nadzornega sveta.

43. člen
(1) Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa, odprtega pri banki.
(2) Finančno in materialno poslovanje poteka v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

44. člen
(1) Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
(2) Vsako delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

45. člen
(1) Odredbodajalec za upravljanje s sredstvi društva, kot tudi podpisnik finančnih in materialnih listin je predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.
(2) V času nadomeščanja predsednika prevzame podpredsednik vse pravice, dolžnosti in odgovornost predsednika društva.

46. člen
(1) Finančno in materialno poslovanje je javno.
(2) O svojem finančnem in materialnem poslovanju vodi društvo ustrezne knjige, ki so vsak čas dostopne nadzornemu svetu, predsedniku in članom odbora.
(3) Vsak aktiven član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

47. člen
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

48. člen
(1) Premoženje društva predstavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so vpisane v inventarno knjigo društva.
(2) S premoženjem upravlja upravni odbor društva. O nakupu ali odtujitvi nepremičnin se odloča le na podlagi sklepa občnega zbora.

49. člen
Društvo ima lahko tudi sponzorje ali donatorje. To so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji ali donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja. S posameznimi sponzorji, donatorji in financerji lahko upravni odbor in v njegovem imenu predsednik društva sklene posebno pogodbo o medsebojnih obveznostih.

XV. JAVNOST DELA DRUŠTVA

50. člen
Člane društvo obvešča:
 preko elektronske pošte,
 s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 preko društvenega glasila,
 preko sredstev javnega obveščanja.

51. člen
(1) Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.
(2) Zapisniki sej vseh organov društva, komisij in pododborov so dostopni vsakemu članu društva.

52. člen
Za zagotovitev javnosti dela in točnost informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

XVI. PRENEHANJE DRUŠTVA

53. člen
Društvo preneha delovati:
 po določilih zakona,
 po sklepu občnega zbora,
 če število članov pade pod devet.
Za pravnomočnost sklepa o prenehanju je potrebna dvotretjinska navzočnost aktivnih članov društva, ki sprejmejo sklep z dvotretjinsko večino glasov. Če občni zbor ni sklepčen, se skliče nov občni zbor, ki sklepa o razpustitvi društva in glasuje z dvotretjinsko večino glasov, če je navzoča vsaj polovica članov. Nato se uvede pisni referendum, pri katerem se morata izreči za prenehanje vsaj dve tretjini članov društva.

54. člen
Če društvo preneha delovati, mora predsednik v 15 dneh obvestiti pristojni organ, pri katerem je društvo vpisano v register.

55. člen
V primeru prenehanja društva preide njegovo premoženje AGRFT. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

XVII. KONČNA DOLOČBA

56. člen
Ta statut je sprejel občni zbor društva dne 03.04.2019 in velja takoj. Uporabljati se začne z dnem vpisa društva v Register društev pri Upravni enoti Ljubljana.
Ljubljana, 03.04.2019 Predsednik Društva postprodukcijskih ustvarjalcev
Teo Rižnar