Namen in cilji društva

Se na vse zakonite načine, v skladu z vsemi veljavnimi zakoni zavzema za ustvarjalno svobodo ter čim boljši položaj avdiovizualnega sektorja.

Zagotavlja čim boljše pogoje ustvarjalnega dela postprodukcijskih ustvarjalcev in v tem pogledu v delovanju med svojim članstvom vzpostaviti enotnost ter v njihovem imenu osnovati, uveljaviti in zagotoviti standardne minimalne pogoje.

Posreduje mnenja in stališča o predlogu nacionalnega kulturnega programa ali o programih s področja kinematografije, medijev in televizije, ki so predlagani za financiranje iz javnih sredstev.

Podaja mnenja in predloge k sestavljanju in spreminjanju zakonov, predpisov, načrtov za področje samozaposlenih v kulturi, področje kinematografije, televizije in produkcije, distribucije ter projekcije avdiovizualnih del.

Skrbi za prepoznavanje tako deficitarnih kot tudi novih samostojnih specializiranih poklicev na področju kulture.

Skrbi za dvig strokovne ravni svojih članov ter se zavzema za spoštovanje moralnih načel pri delovanju društva in njenih članov.

Se zavezuje sprejeti in objaviti etična pravila stroke ter opogumiti svoje člane k njihovem spoštovanju.

Sodeluje s strokovnjaki, organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem postprodukcije.

Lahko predlaga kandidate za državne nagrade s področja kulture.

Razvija kulturno dejavnost s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturno vzgojo in izobraževanje.

Skrbi za uveljavljanje filmske umetnosti ter del.

Sodeluje pri aktivnostih na kulturnem področju ( založništvo, knjižničarstvo, tisk in drugi mediji, filmska in gledališka dejavnost, umetniške nagrade, članstvo v strokovnih komisijah ter žirijah in podobno) v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.